InfoTEC ვაკუუმი
თერმო-ვაკუუმი

 


1005 T

მაქსიმალური სამუშაო არეალი 1000 x 500 მმ

 


1010 T
მაქსიმალური სამუშაო არეალი 1000 x 1000 მმ1015 T
მაქსიმალური სამუშაო არეალი 1000 x 1500 მმ1515 T
მაქსიმალური სამუშაო არეალი 1500 x 1500 მმ


ფასები მოიცავს: 
სისტემის ღირებულებას და 4 კვირიან გარანტიას. 

ფასები არ მოიცავს:
დაზღვევას, საბაჟო მოსაკრებლებს, დამატებითი ღირებულების გადასახადს, ადგილზე მიტანას, 
ინსტალაციას და მოკლევადიან ტრენინგს.